การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้กลไกการทำงานด้านครอบครัวผ่านระบบออนไลน์

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้กลไกการทำงานด้านครอบครัวผ่านระบบออนไลน์


นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้กลไกการทำงานด้านครอบครัวผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14 - 23 กันยายน 2564 วัตถุประสงค์ของการประชุมฯ เพื่อยกระดับ ศพค. นำองค์ความรู้ไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ