ติดต่อสอบถาม

หน่วยงาน ที่อยู่
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เลขที่ 255 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เลขที่ 539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 23 A
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400