ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)

เป็นองค์กรภาคประชาชน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางและกลไกในการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ปัญหา ให้คำแนะนำและส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ครอบครัว โดยมีการบริหารจัดการในรูปของคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนองค์กร กลุ่ม เครือข่ายครอบครัวในชุมชนเป็นสมาชิก โดยการส่งเสริมและสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่นในด้านต่างๆ อาทิ บุคลากร งบประมาณ เป็นต้น โดยใช้กระบวนการประชาคมขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชน

จังหวัดที่ค้นหา

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

7,772

แห่ง

เทศบาลนคร
30
แห่ง
เทศบาลเมือง
195
แห่ง
เทศบาลตำบล
2,247
แห่ง
อบต.
5,300
แห่ง

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)

6,848

แห่ง
                 อำเภอ

878

แห่ง

  เงินอุดหนุน

48,700,000

บาท
  ทีมวิทยากรด้านครอบครัว
               ระดับจังหวัด (NODE)

76

จังหวัด
  มาตรฐาน ศพค.

483

แห่ง
  โรงเรียนครอบครัว

338

แห่ง
  องค์กรสาธารณะประโยชน์

609

แห่ง
  ศปก.ต.

988

แห่ง