แบบฟอร์ม

ลำดับ หัวข้อ รายการไฟล์
1 แนวทางการพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน สค. (สำหรับส่วนภูมิภาค)
2 คู่มือการขอรับเงินอุดหนุน สค. (สำหรับผู้ขอรับเงินอุดหนุน)
3 หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่ายโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก สค.
4 คำสั่งที่ 81/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
5 ระเบียบกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 แบบประเมินโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน (แบบ สค.06)
7 สรุปการพิจารณาเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (แบบ สค.05)
8 แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน (แบบ สค.04)
9 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการและรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (แบบ สค.03)
10 สัญญารับเงินอุดหนุน (แบบ สค.02)
11 แบบขอรับเงินอุดหนุน (แบบ สค.01)