พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี และการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี และการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี และการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว ระหว่างกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย