สถิติความรุนแรงในครอบครัว ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)

สถิติความรุนแรงในครอบครัว ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)


สถิติความรุนแรงในครอบครัว ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63) #กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว #กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์