การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ศพค. เพื่อขับเคลื่อนสู่ ศพค. ต้นแบบ ระดับ C

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ศพค. เพื่อขับเคลื่อนสู่ ศพค. ต้นแบบ ระดับ C


การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ศพค. เพื่อขับเคลื่อนสู่ ศพค. ต้นแบบ ระดับ C ครั้งที่ 1 ภาคกลางและภาคใต้ ครั้งที่ 2 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มเป้าประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ พมจ. ศพค.ระดับ C อปท. ทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ ศพค. ให้สามารถขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ