การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ศพค. เพื่อขับเคลื่อนสู่ ศพค. ต้นแบบ ระดับ A

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ศพค. เพื่อขับเคลื่อนสู่ ศพค. ต้นแบบ ระดับ A


การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ศพค. เพื่อขับเคลื่อนสู่ ศพค. ต้นแบบ ระดับ A ครั้งที่ 3 ภาคกลางและภาคใต้ และ ครั้งที่ 6 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มเป้าประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ พมจ. ศพค.ระดับ A อปท. ทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ ศพค. ให้สามารถขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ